ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2562

วิธีการตรวจสอบผลการเรียน
      พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลักติดต่อกัน ไม่พิมพ์เครื่องหมาย -  หรือเว้นวรรณตัวเลข ลงในช่อง เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  แลัวกดค้นหา