ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วิธีการตรวจสอบผลการเรียน
      พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลักติดต่อกัน ไม่พิมพ์เครื่องหมาย -  หรือเว้นวรรณตัวเลข ลงในช่อง เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  แลัวกดค้นหา