เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปี 2560-2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2560-2561-2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560-2561-2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2560-2561-2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560-2561-2562