โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางหฤทัย นวลศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัญญารัตน์ นกศรีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0