ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีไวกูลณ์ ชะรารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน