โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรัชญา บุตรครุธ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีไวกูลณ์ ชะรารัตน์
ครู คศ.1