โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรพีพร นันทภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย
ครูผู้ช่วย