โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อชื่อเดิม โรงเรียนประชาบาลตำบลอ่าวมะขามตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของชาวตำบลอ่าวมะขามและบ่อแร่  ที่ต้องการให้บุตรหลานได้มีโรงเรียนได้ศึกษาและที่สำคัญคือ  ไม่ต้องการให้บุตรหลานของตนเองไปศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากจึงได้ร่วมมือสร้างอาคารหลังแรกขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวสร้างจากเงินศึกษาพลีในราคา  1410  หลังคาสังกะสีขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  18  เมตร  พร้อมซื้อที่ดิน  64  ไร่  3  งาน  30  ตารางวาจากเงินศึกษาพลี  650  บาท  และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2477 โดยนายอำเภอทุ่งคา  รองอำมาตย์เรืองฤทธิ์ เป็นประทานเปิดโรงเรียน  ครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด  33 คน นักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 6คน ครูใหญ่ชื่อ  นายจ๋าย   พวงปราง

        โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่ทำการเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น  งานทุกงานได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ ในส่วนของงานวิชาการเท่าที่ผ่านมาปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ