กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6