กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชัยยุทธ ฟักมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางปัญญา ถากงตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6