หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางรพีพร นันทภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2