กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอรุณี อิสระโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมะลิวัลย์ คงทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2