กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอรุณี อิสระโชติ
ครู คศ.1

นางสาวมะลิวัลย์ คงทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0