บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวลลิตา ณ พัทลุง
ธุรการโรงเรียน

นายพัลลพ ศรีภากรณ์
นักการภารโรง