บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวลลิตา ณ พัทลุง
ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 087-2954644
อีเมล์ : Ann.Ann_10@hotmail.co.th

นายพัลลพ ศรีภากรณ์
นักการภารโรง