โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

           พันธกิจของสถานศึกษา

 

1.       ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมี 
        ประสิทธิภาพ

2.       ส่งเสริมกิจกรรมนำความรู้ด้วยวิธีการ 5ส

3.       พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาเน้นความเป็นไทย มีจิตใจสาธารณะ

4.       มุ่งความเป็นสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5.       พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

6.       ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางนโยบายบริหาร จัดสร้างแนวทางหลักสูตรและร่วมกันระดมทรัพยากร

 

                นโยบายของสถานศึกษา

 

 

1.       เร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  และนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       ลดอัตราการตกซ้ำชั้นของนักเรียนและแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำด้วยการสอนซ่อมเสริมควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น  อินเตอร์เน็ต   สื่อ  IT   ต่างๆ และจัดให้มีระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.       มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้กระบวนการนิเทศ  ติดตาม  ควบคุม  และกำกับอย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้

4.       พัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ

5.    ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  สุขภาพอนามัยและคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน ตามมาตรฐานด้านนักเรียนของ สมศ.

6.    สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนในทุกๆด้าน

7.  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด

8.  รับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนโดยยึดหลักความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540

9.    ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม  5 ส  อย่างต่อเนื่อง

10.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานการเลื่อนวิทยฐานะ มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์

 

 

                เป้าหมายของสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มีปณิธาณมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ  โดยได้กำหนดกลยุทธ์ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)และสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดังนี้

1.             นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรับผิดชอบ

2.             มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตน
            เอง

3.             มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4.             มีสุขภาพกาน สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกายและศิลปะ

5.             ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

6.             เพื่อเตรียมการรองรับในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ในอนาคต