โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มุ่งการพัฒนาให้โอกาสพร้อมทั้งบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยกระบวนการ 5 ส เคียงคู่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพียบพร้อมเทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยวิถีกีฬา