ปฐมวัย

นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรพิน คาวิจิตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวศานตมล ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3