โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
72 หมู่ที่ 6 ถนนศักดิเดช (บ้านบ่อแร่)  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7639-1214
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

120

120

120

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

120

120

120

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

120

120

120

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

120

120

120

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

80

80

80

120

120

120

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

880<