กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหฤทัย นวลศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายชัยยุทธ ฟักมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0