กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางหฤทัย นวลศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2