กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายปรัชญา บุตรครุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรณิช สินโต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1