ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นางสาวอรุณี อิสระโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนางสาวมะลิวัลย์ คงทวี ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นผู้นำการออกกำลังด้วยแอร์โรบิคให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อในกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างเป็นทางการ จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 12.50 น. - 13.50 น. 24 กรกฎาคม 2563 (ภาพครูมะลิ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,23:34   อ่าน 10 ครั้ง