ภาพกิจกรรม
PLC การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนคุณธรรม
นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน และ นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ได้จัด PLC การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (TSQP2-PKRU) ซึ่งนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบบูรณาการ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และคณะ ได้บรรยายเสริมความรู้การสอน ให้คำแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับคณะครูระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เวลา 13.00น. 7 พฤศจิกายน 2563 (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,10:49   อ่าน 37 ครั้ง