ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ นางสาวอรุณี อิสระโชติ หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน พิธีกรกล่าวแนะนำผู้บริหาร คณะครูที่เข้าร่วมการต้อนรับกับคณะศึกษาดูงานนางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนกับคณะศึกษาดูงาน นางสาวกัญญรัตน์ วิจาราณ์ ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้บรรยาสรุปการดำเนินการของโรงเรียน นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร ครูรับผิดชอบโครงการห้องเรียน ป.7 บรรยายสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในโครงการ นายชัยยุทธ ฟักมงคล บรรยายสรุปวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานครูเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและการนำเสนอ เมื่อจบการบรรยายแล้วคณะศึกษาดูงานได้ศึกษาเอกสารการดำเนินงานของโรงเรียน นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ มอบของที่ระลึกและ้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ เวลา 11.30-13.30 น. 12 พฤศจิกายน 2563 (ภาพครูหงส์ ข่าวครูชายขอบ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,10:42   อ่าน 20 ครั้ง