ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวอรุณี อิสระโชติ หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน พิธีกรกล่าวแนะนำผู้บริหาร คณะครูที่เข้าร่วมการต้อนรับกับคณะศึกษาดูงาน นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) สพป.กรุงเทพมหานคร โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นางสาวกัญญรัตน์ วิจาราณ์ ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้บรรยาสรุปการดำเนินการของโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตอบข้อซักถามการดำเนินการของโรงเรีนนกับคณะศึกษาดูงาน เมื่อจบการบรรยายแล้วคณะศึกษาดูงานได้ศึกษาเอกสารการดำเนินงานของโรงเรียน นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ เวลา 09.30-10.30 น. 16 พฤศจิกายน 2563 (ภาพครูหงส์ ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2563,09:15   อ่าน 13 ครั้ง