ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย นางสุมาลี สังชะไชย นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม นายปัญณธร ละม้าย และนางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต ได้ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนฝ่ายผู้บริหารและจัดการเรียนการสอนคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะรับการนิเทศการศึกษาครั้งนี้โดยมี นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหฤทัย นวลศริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นายชัยยุทธ ฟักมงคล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กิตติ ชินณฤวงษ์สกุล ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ นายปรัชญา นายปรัชญา บุตรครุธ หัวหน้างานพัสดุ นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ หัวหน้าสายปฐมวัย และนางสาวอรพิน คาวิจิตร์ หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้บรรยายการดำเนินการบริหารจัดการด้านศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียน และนำคณะนิเทศเดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12. 00น. 26 มกราคม 2564 (ภาพครูหงส์/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,09:58   อ่าน 127 ครั้ง