ภาพกิจกรรม
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและร่วมดำเนินการจัดกระบวนการ PL
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ดำเนินการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและร่วมจัดดำเนินการจัดกระบวนการ PLC ซึ่งมุ่งพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่ออย่างเป็นระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 3-5 และ 8-10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ภาพครูอ่าวน้ำบ่อ/ข่าวครูดาว)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2564,21:10   อ่าน 66 ครั้ง