ภาพกิจกรรม
อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบมาตรการความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดภูเก็ต
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบมาตรการความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดภูเก็ต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางหฤทัย นวลศรี คุณครูประจำชั้นดูแลนักเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ และนายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล คุณครูประจำชั้นดูแลนักเรียน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ภาพครูบี ครูจิ๋ม ครูกิตติ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,10:56   อ่าน 67 ครั้ง