ภาพกิจกรรม
มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ และคณะครูได้ร่วมเป็นเกียรติชมการแสดงรำอวยพรจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางหฤทัย นวลศรี ครูประจำชั้นเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง การร้องเพลงหมู่เพลงพระคุณที่ 3 เพลงครูกระดาษทราย ขับร้องหมู่ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีนายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ฝึกซ้อมจบการแสดงแล้ว นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับฟังการกล่าวรายงานจากนางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้ากิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนและได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่เวลา 10.30 น-11.30 น. วันที่ 8 เมษายน 2564 (ภาพครูหงส์ ครูมุก ครูกาญ ครูดาว/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,10:22   อ่าน 73 ครั้ง