ภาพกิจกรรม
ประเมินสัมฤทธิ์ผลในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ให้การต้อนรับ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต นายไพศาล ไชยราบผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโหลน และนายปัณธร ละม้าย ศน.ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ของนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเสร็จแล้ว นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อนำคณะกรรมการการประเมินได้เดินเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามปกติของคณะครูที่ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีคณะครูประจำชั้นให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00น.-16.00น. ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพครูดาว/ข่าวรองปาริชาติ)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,11:47   อ่าน 75 ครั้ง