ภาพกิจกรรม
นิเทศการเตรียมการสอนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ระบายโรคติดเชื้อโคโรนา โควิด 19
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ให้การต้อนรับ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการนิเทศการเตรียมการสอนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ระบายโรคติดเชื้อโคโรนา โควิด 19 โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะผู้นิเทศ นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียน ได้นำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ตอบข้อซักถามรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 กับคณะผู้นิเทศแล้วถ่ายภาพร่วมกัน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะผู้นิเทศตรวจเยี่ยมคณะครูประจำชั้นทุกระดับชั้น และตรวจดูความปลอดภัยของสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งเวลา 13.30น.-15.30น ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพครูหงส์/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,15:24   อ่าน 44 ครั้ง