ภาพกิจกรรม
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2564
นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ประธานคณะกรรมการการประเมิน) นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร และนางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ คณะกรรมการประเมินในโครงการห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่มีคุณภาพอย่างมีสุข โดยมีนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมการเยี่ยมชมในห้องเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะกับคณะครูประจำชั้นในการพัฒนาห้องเรียนให้ครบองค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 14.30น.-16.30น. ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพ ผอ.จารุวัฒน์ รอง.ปาริชาติ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,15:29   อ่าน 66 ครั้ง