ภาพกิจกรรม
สัปดาห์แห่งการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน ครูสอนประจำวิชาสังคมศึกษา รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยมี นายจารุวัตน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอมลวัทน์ วรรธนะวลักญช์ คณะผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา12.30น.-13.30น. (ภาพครูหงส์/ข่าวครููชายขอบ)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,14:45   อ่าน 15 ครั้ง