ภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นววศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ กรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยประเมินด้านความปลอดภัย ความสะอาด มุมความรู้ และระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาแต่ละห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และห้องปฏิบัติการ โดยเน้นความปลอดภัยของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า โควิด-19 ในโรงเรียน โดยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดในห้องเรียน ห้องส้วม ทางเดินอาคารเรียน และได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานฆ่าเชื้อของคุณเรวัต อารีรอบ โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-19 ได้มาฉีดพ่นน้ำยาเชื้อโรคในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทางเดินในอาคารเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจการป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรนา โควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (ภาพรองปาริชาติ ครูธว ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,15:00   อ่าน 19 ครั้ง