ภาพกิจกรรม
คณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต คณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยมีนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ คณะครูประจำชั้น บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนฝึกสอน ได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม
นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ดำเนินรายการ เชิญ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 คณะนิเทศ ติดตาม ได้ให้แนวทางการจัดเตรียมความพร้อมแล้ว นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนิเทศ ติดตาม เดินตรวจ เยี่ยม ที่ห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม สพป.ภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00น.-12.00น. (ภาพครูธว/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,09:23   อ่าน 13 ครั้ง