ภาพกิจกรรม
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ
นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป. ภูเก็ต นายไพศาล ไชยราบ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม ผอ.รร.บ้านกะหลิม นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ต้อนรับคณะกรรมการและเข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ผู้ดำเนินรายการ นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้วนำคณะผู้ประเมินเยี่ยมชมการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อและถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.-15.00น.(ภาพครูธว/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:24   อ่าน 16 ครั้ง