ภาพกิจกรรม
ตรวจหาเชื้อโรคโคโรนา โควิด-19
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน เข้ารับตรวจหาเชื้อโรคโคโรนา โควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต ตรวจหาเชื้อโรคโคโรนา โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) และได้แจ้งผลการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจปรากฎว่าทุกคนในโรงเรียนมีผลเป็นลบ ซึ่งไม่มีบุคคลใดในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อติดเชื้อโรคโคโรนา โควิด-19 และได้รับการสนับสนุนดูแลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อจาก นางอุษา สุขประเสริฐ ส.อบจ.ภูเก็ต ขณะการตรวจปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คอยให้กำลังใจกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00น.-13.30น. เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพรองปาริชาติ ครูหงส์ ครูมุก/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,16:05   อ่าน 25 ครั้ง