ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงงานเป็นฐาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ซึ่งมี นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการและหัวหน้าวิทยากรแกนนำ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหฤทัย นวลศรี นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช และนางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร คณะวิทยากรแกนนำ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ความต้องการของครูและบริบทการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนที่มีเป้าหมายการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียนด้วยกระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (DE) ร่วมกับการทำงานของเครือข่ายหนุนนำจากทีมส่วนกลาง และทีมหนุนนำเชิงพื้นที่ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต) และกำหนดค่าขนาดอิทธิพลของการพัฒนา (Effect Size) ของโรงเรียนที่ต้องการศึกษาการพัฒนาในด้านโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในโครงการที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น ให้กับคณะครู ผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกสอน นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ ห้องประชุมอาคารฟีฟ่าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. (ภาพครูธว/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,10:40   อ่าน 14 ครั้ง