ภาพกิจกรรม
การนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช หัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนการสอน และคณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้จัดการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูประจำวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีคณะผู้นิเทศก์การเรียนการสอน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการนิเทศจัดการเรียนการสอน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมการนิเทศจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 คน ซึ่งจัดการรูปแบบของการนิเทศการเรียนการสอน 2 รูปแบบ รูปแบบออนไลน์ และรูปแบบสังเกตการณ์ในห้องเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศการเรียนการสอนในแต่ครั้งของการนิเทศ นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูฝ่ายวิชาการและรับผิดชอบงานกิจกรรม PLC ของโรงเรียนได้ดำเนินจัด PLC ให้กับคณะครูที่รับการนิเทศการเรียนสอนได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้นิเทศก์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตั้งแต่วันที่ 14-25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (ภาพผู้นิเทศก์/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,10:51   อ่าน 22 ครั้ง