ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564
นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะครูกลุ่มสาระ นางรพีพร นันทภกดิ์ นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก นักศึกษาฝึกสอน นางสาวธวลิดา ประทุมมณี นางสาวฮัชนาฮ์ โหยมคาบ และนางสาวสุดารัตน์ พูลทรัพย์ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าโดยนางสาวอรุณี อิสระโชติ ผู้มอบรางวัล นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมการแข่งขันและประกวดผลงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ภาคบ่าย นางสาวนพรัตน์ เพชรลูกและนักศึกษาฝึกสอน ได้เข้าตามชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นทุกห้องเรียน โดยให้นักเรียนร่วมตอบคำถามและแจกรางวัลนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกชั้นเรียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (ภาพครูธว ครูน่า ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,11:06   อ่าน 23 ครั้ง