ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายงานการเงินและพัสดุ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ให้การต้อนรับ นายจินดา แสงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นางรพีพร นันทภักดิ์ และกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ร่วมบรรยายแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ของโรงเรียนประกอบการนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point และตอบข้อซักถามคณะศึกษาดูงาน นายจินดา แสงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุนได้มอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเป็นผู้รับมอบแล้วถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00น.-11.30น (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,13:07   อ่าน 24 ครั้ง