ภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวปฐมนิเทศนักเรียนฝึกสอน 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ รับรายงานตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำแนวทางการฝึกประสบการณ์ด้านการสอนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนในความเป็นครูอย่างครูมืออาชีพ นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู นางรพีพร นันทภัทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานนอกเหนืองานด้านการสอน การฝึกงานด้านอื่นๆ ในกิจกรรมภายในโรงเรียน และนางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ แนะนำแนวทางการปฏิบัติจัดทำงานเอกสารงานวิชาการ การจัดทำแผนการจัดสอนในรูปแบบของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา09.00น.-10.30น. (ภาพครูอ่าวน้ำบ่อ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,10:42   อ่าน 7 ครั้ง