ภาพกิจกรรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป,สงขลาเขต 3 ศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ให้การต้อนรับ นางนิตยา โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นางรพีพร นันทภักดิ์ และกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ร่วมบรรยายแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประกอบการนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point และตอบข้อซักถามคณะศึกษาดูงาน นางนิตยา โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) และคณะครูเสร็จสิ้น จึงได้มอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเป็นผู้รับมอบแล้วถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30.00น.-12.00น (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,10:58   อ่าน 9 ครั้ง