ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแม่ที สพป.สงขลาเขต 3 ศึกษาดูงาน
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล การใช้สารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบโปรแกรม DMC การพัฒนาการเรียนรู้เชิงระบบของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นางรพีพร นันทภักดิ์ และกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ร่วมบรรยายแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประกอบการนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point และตอบข้อซักถามคณะศึกษาดูงาน นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ที และคณะครูเสร็จสิ้น จึงได้มอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน โดยนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเป็นผู้รับมอบแล้วถ่ายภาพร่วมกัน คณะครูชมนิทรรศการเอกสาร สื่อการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00.00น.-12.00น (ภาพครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,12:10   อ่าน 7 ครั้ง