ภาพกิจกรรม
นิเทศห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางรพีพร นันทภัทดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ คณะกรรมการการนิเทศห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานัท์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของครูประจำชั้น ซึ่งคณะกรรมการเข้านิเทศและได้ประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ตั้งแต่ห้องเรียนในระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้คำแนะนำการบริหารจัดการในห้องเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมระดับวัยของนักเรียน เน้นเรื่องความปลอดภัยการใช้ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ผู้จัดกิจกรรมนิเทศและประเมินห้องเรียนคุณภาพครั้งนี้โดย นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูฝ่ายงานวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00น-17.30น. (ภาพครูดาว ครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,13:05   อ่าน 12 ครั้ง