ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมผู้ปกครอง ได้รับฟังการกล่าวรายงานจาก นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าโครงการประชุมผู้ปกครองได้กล่าวรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานการประชุมกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง(สนทนาศิษย์ลูก) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และพบปะผู้ปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ นางหฤทัย นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ บรรยายแนวทางการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ นำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2564 นางปัญญา ถากงตา หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร ได้แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวปาริชาติ นักการรอง และคณะนักเรียนฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำนวน 16 คน นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน บรรยายการดำเนินงานบริหารจัดการเงินงบประมาณ และแนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองเมื่อได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน บรรยายระเบียบการแต่งกาย ทรงผมของนักเรียน ด้านความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนของผู้ปกครองตอนเช้าและหลังเลิกเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งและรับนักเรียนที่โรงเรียนให้สวมหมวกกันน๊อกทุกคน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามหาข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งการดำเนินการจัดประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 09.30น.-11.30น. ช่วงบ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 13.0น.-16.30น. ณ อาคารอเนกประสงค์ฟีฟ่า โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (ภาพครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,14:10   อ่าน 20 ครั้ง