ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประธานกรรมการ นางสาวปาริชาติ   วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ รองประธานกรรมการ นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล นางสาวอรุณี อิสระโชติ นางสาวณัฐสริลชา  เพ็ชรจำเนียร กรรมการ/ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมกันดำเนินโครงการสภานักเรียน เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนในวิถีประชาธิปไตย จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๓ พรรค เบอร์ ๑ พรรคพร้อมธรรม นำโดยเด็กชายฮานีฟ  คุ้มบ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เบอร์ ๒ พรรค Gen Z รักษ์โลก นำโดยเด็กหญิงกันยา  กอบโกย และเบอร์ ๓ พรรคร่วมใจ นำโดยเด็กหญิงโซฟา  สามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผลการเลือกตั้ง เบอร์ ๑ พรรค พร้อมธรรม   ได้ ๓๒ คะแนน เบอร์ ๒ พรรค Gen Z รักษ์โลก  ได้ ๑๓๒ คะแนน เบอร์ ๓ พรรค ร่วมใจ  ได้ ๑๑๐ คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ ๒๘๗ คน no vote ๑๓ คน  ณ อาคาร ๖  เมื่อวัน อังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ภาพครูดาว,พัชรินทร์ ม.1/ข่าวครูณัฐสริลชา)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,14:37   อ่าน 14 ครั้ง