ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
????????????นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
????????นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และนางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน หัวหน้าฝ่ายบุคคล รายงานความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่คณะนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
????ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
????️เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
????️เวลา 07.00น. -10.00 น.
???? ภาพครูชายขอบ/ข่าวครูสุ่ย
????สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,11:35   อ่าน 23 ครั้ง