ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,16:41  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี อิสระโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,12:43  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินการผลงานที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่น ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,13:50  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินการผลงานที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่น ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,13:48  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินการผลงานที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่น ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : ชัยยุทธ ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,13:37  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,09:59  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้มีผลงานดีเด่นพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,09:57  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดกระทง 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,19:06  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดกระทง 2563
ชื่ออาจารย์ : นายปรัชญา บุตรครุธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,19:04  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,11:13  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..